yuav tau tham ua ntej Txhob tos cia muaj teeb meem mam tham txog nyiaj txiag Nyiaj txiag yeej tseem ceeb, tiamsis txhob cia nyiaj txiag tsim kev nyuaj siab rau neb lub neej. (Mathai 6:25-34) Tsis yog yus muaj ib pob nyiaj yus thiaj zoo siab. Phau Vajlugkub qhia tias: chaws Meskas muaj hom no. NF1 raug rau txhua haiv neeg thiab poj niam thiab txiv neej sib npaug zos. NF1 yog ib qho uas muaj raws caj ces. Qhov no txhais tau hais tias nws muaj txoj xov zoo uas yuav pab tau lub cuab lub yig muaj kev zoo siab. (1 Timaute 1:11, NW) Vajtswv yog tus tsim thawj faj tib zoo tsis txhob ua siab hlob rau txhua yam.” (Luka 12:15) Koj tej cuab txhiaj cuab tam tsis tseem ceeb npaum li koj txojkev txij nkawm. Cia li txaus siab rau tej yam uas koj muaj, thiab nrhiav kev los txhawb koj txojkev yuav kuaj tsis pom NF1 txog txij yav laus, thiab haj yam nyuaj kuaj tau yog tias tsis muaj lwm tus Koj Tsev Neeg Yeej Nrhiav Tau Kev Zoo Siab Koj Tsev Neeg Yeej Nrhiav Tau Kev Zoo Siab Hla mus rau Mus rau cov ntsiab lus Qheb Nrhiav Ntxiv Qheb Nrhiav Ntxiv Koj puas xav nyeem zaj no ua lus %%? ZAJ KAWM 9 Yehauvas yog tus Vajtswv uas “muaj kev zoo siab,” nws thiaj muaj txoj xov zoo uas yuav pab tau lub cuab rau Vajtswv. Nws yuav tsum muab tej

txij laus. Qhov no txhais tau tias tej

chaw thauj khib nyiab, chaw muag tshuaj, los yog chaw kho mob. Raws li koj tus minyuam loj hlob tuaj, qhov uas hno ncaj li cas ntawd kuj yuav tsum tau hloov thiab. raws caij. Tej zaum mas ntshav siab yog muaj vim cov nram no uas tsis nquag muaj thiab muaj kev kho tau: Lwm txoj kev kho kuj muaj raws li: Txhua tus neeg families Visit Children’s About us Support Children’s Kuv yuav tsum npaj kuv tus minyuam li cas? Kuv yuav npaj cov tshuaj li cas? Muab tshuaj txhaj rau Qhov twg uas kuv yuav hno tshuaj rau? Kuv yuav tsum ua li cas rau lub thauv rau tej khoom ntse? Tshuav dab tsi ntxiv uas kuv NTSIG TXOG KOJ Yam Lus: HOM LUS Tsev Neeg Yuav Tsum Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Zoo Siab? Xaiv Koj Yam Lus Xa Mus Rau Lwm Tus Yehauvas Cov Timkhawv 1. Yuav kom tsev neeg muaj kev zoo siab, vim li cas ob niam txiv yuav tsum sib yuav raws li txoj cai? 2. Ob niam txiv

ME Copyright © 2019 Watch Tower Bible and

nyiaj txiag? PHAU TSOM FAJ Phau Vajlugkub lub tswvyim pab koj txiav txim zoo. KOJ TSEV NEEG YEEJ NRHIAV TAU KEV ZOO SIAB NTAUB NTAWV LOJ THIAB ME NTAUB NTAWV LOJ nruj ua tsiv rau lawv.​—Nyeem Khaulauxi 3:21. Yehauvas Cov Timkhawv luam tau ntau phau ntawv uas yuav pab tau cov niam txiv thiab cov menyuam. Cov ntaub ntawv no yog rho los ntawm phau Vajlugkub.​—Nyeem Ntawv Nkauj 19:7, 11. KOJ TSEV NEEG YEEJ NRHIAV TAU KEV ZOO SIAB

yig muaj kev zoo siab. (1 Timaute

Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials. © 2019 Children's Hospitals and Clinics of Minnesota Find a primary or specialty care clinic location to request an appointment. Find your location » Start a patient referral, request a nws yuav rau tshuaj nyuab heev. Tab sis koj yuav tsum rau tsis so thiab kom ntev raws qhov qhia kom zoo raws siab Yuav Kho Teeb Meem Li Cas? Tsev Neeg Yuav Tsum Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Zoo Siab? Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb! Vajtswv Muaj Xov Zoo Rau Peb! Find a Doctor Find a Specialty or provides general information on the topic above. If you have any questions, please call Privacy Policy & Terms of Use nro cov thaj chaw no. Xyuas kom zoo tias kws khomob los sis tus poj nais mom 3:7. Yog tias neb ob niam txiv muaj teeb meem, neb yuav tsum xyaum ua siab ntev, ib leeg hais lus zoo rau ib leeg. (1 Khaulee 13:4, 5) Cov uas muaj txij nkawm yeej yuav (1 Timaute 5:8) Tiamsis yuav kom neb cov menyuam tau txojkev zoo siab tiag, neb yuav tsum qhuab qhia kom lawv hlub Vajtswv Yehauvas thiab coj raws li nws hais. (Efexau 6:4) Qhov tseem ceeb yog neb tseg tus qauv zoo rau lawv xyaum. Yog tias neb hlub Vajtswv tiag yuav rub tau cov menyuam lub siab kom xav xyaum ib yam li neb thiab. muab lus qhia dav dav xwb. Yog tias koj muaj lus nug dab tsi, thov hu rau yog koj ib leeg li xwb, kuj yog koj tsev neeg li thiab.—1 Timaute 5:8. XYAUM UA to nrog.​—Nyeem Kevcai 6:4-7; Paj Lug 22:6. Yog tias neb txhawb hloov thaj chaw hno tsuaj es cia kom qhov nqaij zoo thiab tiv thaiv kom txhob muaj nqaij caws sib tshooj tuaj. Nqaij caws yuav cuam tshuam tau rau qhov tej tshuaj tsis ntxaum xam yaj mus. Xaiv ntawm thaj tsam taw qhia. Koj tsis tas yuav siv Ua ntej txhaj thawj koob rau, nyeem daim ntawv lo. Xyuas kom meej tias yog yam muab tiag. Tom qab txhab ib qho ntxiv, yog koj

or second opinion. Call 612-343-2121 or 1-866-755-2121 Home

call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Family tau sib hwm li cas? 3. Yog tias tsis muaj kev zoo siab, puas tsim nyog sib cais? 4. Cov menyuam, Vajtswv xav kom nej tau dabtsi? 5. Cov niam txiv, nej yuav pab nej cov menyuam muaj kev zoo siab li cas? Kawm Ntxiv Cia Vajtswv Pab Kom Koj Txojkev Txij Nkawm Muaj Kev Zoo NTSIG TXOG KOJ Yam Lus: HOM LUS Tsev Neeg Yuav Tsum Ua Li Cas Thiaj Muaj Kev Zoo Siab? pauv raws caj ces uas yuav tsim tau NF1. Saib daim ntawv cob qhia, sau ua “Tej yam muaj raws caj ces.” Thaum ib tus neeg uas muaj NF1 yug ib tug menyuam, nws muaj kwv yees li 50% uas tus menyuam ntawd yuav tau tus NF1 gene thiab. Kom kuaj pom NF1, tus thaum mas qhov kev pauv ntawd yog tau los ntawm tus niam los sis tus txiv. cas los thiab koj siv tas npaum li cas. Ua ntej koj yuav siv nyiaj ntau los ua ib yam dabtsi twg, zoo rau koj nrog koj tus txij nkawm tham tso. (Paj Lug 13:10) Yog tias koj qhia siab rau koj tus txij nkawm, yuav pab tau kom neb txhob muaj kev ntxhov siab. Tej nyiaj txiag uas koj khwv tau los NTSIG TXOG KOJ Zoo Rau Peb Qev Txais Luag Nyiaj? Yuav Saib Xyuas Nyiaj Txiag Li Cas? Koj Tsev Neeg DNA. A ib txwm ua khub nrog T, thiab C ib txwm ua khub nrog G. Cells: cov uas tsim tau cev nqaij daim tawv. Chromosomes: tej hnab uas muaj cov kab DNA. Chromosomes yog muaj ua khub li cas Yog tias neb siv tas nyiaj ntau zog lawm, nrhiav kev los txiav neb cov nuj lub cuab lub yig. (Chiv Keeb 2:18) Tus txiv tsev yuav tsum ntaus thawj hlo mus khwv kom tsev neeg tau noj tau Nws thiab nws tus Tub tej lus qhia.​—Nyeem Laj Lim Tswvyim kho mob yuav kuaj lub cev. Yuav tsum yog nrhiav tau ob yam ntawm cov nram tsum paub? Thaum twg thiaj tsim nyog kuv hu rau rau kws khomob? Lus nug? Hla mus saib xyuas koj tus minyuam kev noj qab haus huv. Xyuas kom meej tseeb tas li tias koj muaj tshuaj txaus siv. Txhua zaus koj mus txhab tshuaj, xyuas seb tshuav pes tsawg zaus txhab tau ntxiv. Yog tsis tshuav qhov txhab tau ntxiv lawm no ces, chaw muag tshuaj yuav tsum tua 2 los 3 hnub tiv tauj kws khomob kom tauj tshiab rau diam ntawv xaj and Clinics of Minnesota Find a primary or specialty care clinic location to request an appointment. Find your location » Start a patient referral, request haujlwm yuav tsum yog sablaj thiaj tiav.’—Paj Lug 20:18 Yuav tsum muaj nyiaj txiag thiaj yug tau lub cuab lub yig. (Paj Lug 30:8) Phau Vajlugkub yeej qhia tias, “nyiaj txiag tiv thaiv” tau yus. (Laj Lim Tswvyim Hla mus rau Mus rau cov ntsiab lus Qheb Nrhiav Ntxiv Qheb Nrhiav Ntxiv Koj puas xav nyeem zaj no ua lus %%? NTU 4 ‘Tej hom phiaj haujlwm yuav tsum yog Mathai 19:13-15; 21:15-16. Neb yuav tsum khwv kom neb cov menyuam muaj noj muaj hnav, muaj vag muaj tse nyob. (1 Timaute 5:8) Tiamsis yuav kom neb cov menyuam tau txojkev zoo siab tiag, neb yuav tsum qhuab qhia kom lawv hlub Vajtswv Yehauvas thiab coj raws li nws hais. (Efexau 6:4) Qhov tseem ceeb yog neb tseg tus qauv zoo rau lawv xyaum. Yog tias neb hlub Vajtswv zog lawm, nrhiav kev los txiav neb cov nuj nqes. Tej zaum zoo rau neb ua zaub mov hauv tsev noj xwb, txhob mus noj sab nraud PHAU VAJLUGKUB QHIA TIAS: “Peb npaj siab ua ncaj ncees yam no ib zaug ib xyoos, thiab mus ntsib tus kws ophthalmologist (kws kho qhov muag). Tej zaum yuav muaj xa kom mus ntsib lwm tus kws kho mob. Daim ntawv no tsis yog sau cob coos rau koj tus menyuam, tab tsis xov uas muaj ntau lub bases. Nucleus: qhov ntawm lub cell uas muaj cov DNA. Nws muaj ob tus qauv ntawm txhua txhua tus gene nyob rau hauv yus lub cev. Thaum tib neeg muaj ib tus menyuam, lawv muab ib tus qauv ntawm txhua

Society of Pennsylvania. TSO CAI SIV LI CAS

acids los sis chemicals hauv DNA. Cov npe ntawm cov chemicals yog adenine (A), cytosine (C), guanine (G), thiab thymine (T). Base pairs: cov bases uas nyob sib ntsia hauv txoj chaw khomob. Back To Top This page is not specific to your child, but provides general information on the topic above. If you have any questions, please call your clinic. For more reading material about this and other health topics, please call or visit Children's Family Resource Center library, or visit www.childrensmn.org/educationmaterials. © 2019 Children's Hospitals and Clinics of Minnesota Find a primary or specialty care clinic